Rybářská MEGASOUTĚŽ         Kontakty         Kamenné prodejny         +420 774 004 970

MEGASOUTĚŽ - úplná pravidla soutěže

Úplná pravidla ke stažení jako PDF

Účelem tohoto dokumentu je stanovení úplných pravidel (dále jen „Pravidla“) soutěže „FishMaster o auto a zájezd“ (dále jen „Soutěž“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže a právního vztahu mezi Pořadatelem a Účastníky Soutěže (tak jak jsou oba tyto pojmy definovány níže).

I. Pořadatel Soutěže

Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem Soutěže je obchodní společnost Rybářská speciálka, s.r.o., IČO: 291 90 690, se sídlem: Panská 393/6, Brno-město, 602 00 Brno, zapsaná
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 64427 (dále jen „Pořadatel“).


II. Termín a místo konání Soutěže

Soutěž se koná v období od 01.08.2021 do 23.12.2021 do 23:59:59 hodin (dále jen „Trvání Soutěže“) na e-shopu www.fishmaster.cz (dále jen „E-shop“ nebo „Stránky Pořadatele“)
a v následujících kamenných prodejnách Pořadatele:

 • Prodejna FISHMASTER Praha, Trousilova 1065/6;
 • Prodejna FISHMASTER Brno, Vídeňská 89b;
 • Prodejna FISHMASTER (BlackBass) Praha, Slezská 44;
 • E-shop www.naviak.cz

(E-shop a výše uvedené kamenné prodejny dále jen „Prodejní místa“).


III. Účast a princip Soutěže

Účastníkem Soutěže je fyzická osoba starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky, která za doby Trvání Soutěže provedla nákup na kterémkoliv z Prodejních míst v hodnotě alespoň 1.000 Kč (včetně DPH),potvrzení o tomto nákupu (dále jen „Potvrzení o nákupu“) taktéž za doby Trvání Soutěže registrovala prostřednictvím připraveného registračního formuláře na Stránkách Pořadatele a následně registraci potvrdila prostřednictvím e-mailové zprávy jí zaslané Pořadatelem bezprostředně po vyplnění registračního formuláře na e-mailovou adresu uvedenou v registračním formuláři (dále jen „Účastník“).

Každý Účastník bude zařazen do slosování o ceny uvedené níže s tím, že počet zařazení do slosování závisí na hodnotě provedeného nákupu, a to následovně:

 • za Potvrzení o nákupu v hodnotě od 1.000 Kč do 1.999,99 Kč (včetně DPH) bude Účastník zařazen do slosování 1x (jedenkrát);
 • za Potvrzení o nákupu v hodnotě od 2.000 Kč a vyšší (včetně DPH) bude Účastník zařazen do slosování 3x (třikrát).

Potvrzením o nákupu se pro účely těchto Pravidel rozumí výhradně účtenka z pokladny, zjednodušený daňový doklad nebo faktura. Potvrzení objednávky (nákupu na E-shopu odeslané
e-mailem apod.) není Potvrzením o nákupu. U nákupu na E-shopu se do hodnoty nákupu nepočítají náklady za dopravu.

V případě, že se Účastník rozhodne vrátit:

 • celý nákup a následně mu budou Pořadatelem vráceny peníze (např. při odstoupení od smlouvy v případě nákupu na E-shopu),nebude Účastník na základě tohoto Potvrzení o nákupu zařazen do slosování;
 • část nákupu a následně mu budou Pořadatelem vráceny peníze za tuto část (např. při částečném odstoupení od smlouvy v případě nákupu na E-shopu),upraví Pořadatel počet zařazení Účastníka do slosování odpovídajícím způsobem dle pravidel uvedených výše v tomto článku.[1]

Konkrétní Potvrzení o nákupu může být do Soutěže registrováno pouze 1x (jednou). Každý Účastník je oprávněn registrovat libovolný počet Potvrzení o nákupu, pakliže budou splněny ostatní podmínky účasti v Soutěži dle tohoto článku Pravidel.

Účast v Soutěži je dobrovolná.


IV. Výherci a ceny

Dne 10.01.2021 Pořadatel vylosuje ze všech platně registrovaných Potvrzení o nákupu celkem 3 (tři) Účastníky, mezi něž budou rozděleny níže uvedené ceny v následujícím pořadí:

 • 1. cena: 1x nový osobní automobil Dacia Duster 4x4
 • 2. cena: 1x zájezd s rybařením v Indonésii pro 2 osoby v katalogové hodnotě 100 000 Kč
 • 3. cena: 1x rybářský pobyt v České republice pro dvě osoby v katalogové hodnotě 10 000 Kč

Slosování Soutěže bude Pořadatelem živě vysíláno, a to buď na Stránkách Pořadatele nebo jednom z profilů Pořadatele na sociálních sítích. Přesný čas a platformu, na níž bude slosování vysíláno Pořadatel sdělí nejpozději 3 (tři) dny před slosováním na Stránkách Pořadatele. U slosování bude přítomen notář.

Každý Účastník může být v rámci Soutěže vylosován pouze 1x (jednou) bez ohledu na počet jím registrovaných Potvrzení o nákupu.

Výherci budou bezprostředně po slosování Soutěže zveřejněni na Stránkách Pořadatele (www.fishmaster.cz/vyherci) a nejpozději do 7 (sedmi) dní po slosování Soutěže kontaktováni Pořadatelem na e-mailovou adresu uvedenou v registraci[2]. Pakliže se Pořadateli nepodaří kontaktovat výherce ani do 1 (jednoho) měsíce po slosování Soutěže, propadá příslušná cena Pořadateli. Ceny budou předány výhercům na kamenné prodejně Pořadatele v Praze, v ulici Trousilova, nedohodne-li se Pořadatel s výhercem jinak. Pakliže nedojde k převzetí příslušné ceny z důvodů na straně výherce ani do 2 (dvou) měsíců po slosování Soutěže, propadá příslušná cena Pořadateli, nedohodne-li se Pořadatel s výhercem jinak.


V. Prohlášení Účastníků a Výherců

Účastí v Soutěži Účastník:

 • uděluje v souladu se zákon č. 110/2019 Sb., v platném znění, a zákonem č. 480/2004 Sb., v platném znění, Pořadateli souhlas se zpracováváním a užitím osobních údajů v rozsahu údajů požadovaných při registraci Potvrzení o nákupu, za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži a předání cen, a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, jako je zejména nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu 2 let; Účastník dále bere na vědomí, že má právo tento souhlas kdykoliv odvolat, přičemž odvolání souhlasu je


[1] Ilustrační příklad: Účastník se zaregistrovaným Potvrzením o nákupu v hodnotě 2.200 Kč vrátí část svého nákupu v hodnotě 950 Kč. Pořadatel mu vrátí 950 Kč a místo původních 3 (tří) zařazení do slosování zařadí Účastníka do slosování 1x (jednou) s ohledem na konečnou hodnotu jeho nákupu, která činí 1.250 Kč. V případě, že Účastník vrátí část svého nákupu v hodnotě 1.500 Kč, nebude na základě tohoto nákupu zařazen do slosování, neboť konečná hodnota jeho nákupu činí 700 Kč.
[2] Zprávy Pořadatele mohou být poskytovateli emailových schránek vyhodnoceny jako hromadná
sdělení, případně spam, proto Pořadatel doporučuje po uplynutí doby Trvání Soutěže pečlivě
kontrolovat celou emailovou schránku.


účinné okamžikem doručení Pořadateli a má za následek vyloučení Účastníka ze Soutěže a ztrátu nároku Účastníka na výhru, stane-li se tak před jejím převzetím;

 • potvrzuje, že se podrobně seznámil s těmito Pravidly a bere na vědomí, že v případě jejich porušení ztrácí nárok na jakoukoliv výhru;
 • potvrzuje, že je připraven na výzvu Pořadatele předložit příslušné Potvrzení o nákupu, zejména za účelem kontroly platnosti registrace.


Výherce převzetím příslušné ceny v souladu s ustanovením § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, uděluje souhlas s bezúplatným užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s předáváním ceny pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje pořadateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení.

Výherce 1. ceny dle předchozího článku těchto Pravidel, tj osobního automobilu, se převzetím tohoto automobilu dále zavazuje zachovat na něm polepy Pořadatele, tj. značku (brand) FISHMASTER, a to po dobu 2 (dvou) let po jeho převzetí, přičemž bližší podmínky tohoto závazku budou výherci specifikovány při převzetí automobilu v samostatném dokumentu.


VI. Vyloučené osoby

Z účasti na celé soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu s Pořadatelem, nebo osoby blízké těmto osobám (ve smyslu ustanovení § 22 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění). Ze Soutěže jsou vyloučeni taktéž osoby přímo či nepřímo spolupracující na Soutěži, jakož i zaměstnanci všech spolupracujících agentur a partnerů Pořadatele. V případě, že se výhercem stane vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a propadá ve prospěch Pořadatele. V případě, že vyloučená osoba již výhru převzala, je povinna ji Pořadateli na základě jeho písemné výzvy vrátit, případně nahradit Pořadateli plnou hodnotu příslušné výhry stanovenou na základě průměrné tržní hodnoty příslušné výhry ke dni odevzdání výhry, a to do 10 (deseti) pracovních dnů ode dne doručení této výzvy.


VII. Ostatní skutečnosti

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli, a to i bez udání důvodu, změnit tato Pravidla, případně Soutěž přerušit nebo odložit anebo ji zrušit, zkrátit či prodloužit, přičemž takovou změnu, přerušení, odložení nebo zrušení Soutěže oznámí uveřejněním na Stránkách Pořadatele.

Pořadatel soutěže má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se Soutěže, tedy i výherců dle vlastního uvážení, jeho rozhodnutí je konečné a závazné, bez možnosti podat proti němu opravný prostředek nebo jej jiným způsobem napadnout. V případě sporů nebo nejasností týkajících se Soutěže, těchto Pravidel či jakýchkoli nároků souvisejících s účastí v Soutěži je vždy rozhodující a konečné stanovisko Pořadatele.

Na získání ceny není právní nárok. Žádnou cenu nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Vymáhání jakékoliv ceny je ve smyslu ustanovení § 2881 ve spojení s ustanovením § 2874 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, vyloučeno.

Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za jakákoliv rizika či závazky související s účastí v Soutěži, jakož i cenami ze Soutěže. Pořadatel dále nehradí Účastníkům žádné náklady, které jim vzniknou v souvislosti s účastí v Soutěži, resp. v souvislosti s výhrou v Soutěži.

Bude-li mít Pořadatel oprávněné podezření na podvodné, nepoctivé nebo nekalé jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k jakékoliv výhře v Soutěži, nebo pokud k takovému jednání dojde, bude Účastník ze Soutěže vyloučen; to platí stejně i v případě jiného jednání Účastníka či jiné osoby, která Účastníkovi napomohla či mohla napomoci k jakékoliv výhře v Soutěži, jež je jinak v rozporu s těmito Pravidly.

Tyto Pravidla jsou po celou dobu Trvání soutěže uveřejněna na Stránkách Pořadatele (www.fishmaster.cz/pravidla-souteze) a v tištěné podobě v sídle Pořadatele. Ostatní vztahy výslovně neupravené těmito Pravidly se řídí platnými právními předpisy České republiky.

Rádi Vám poradíme

   podpora@fishmaster.cz

                              Po-Pá: 9-17

Zavolejte nám

   774 004 970